Sollicitanten

Privacy Policy

Privacy Policy

In dit document vind je informatie over de persoonsgegevens die wij van sollicitanten verwerken voor een stage- of werkplek op www.werkenbijtalpa.tv (hierna: de Website).

Wie zijn wij

Wij zijn Talpa Media B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen; Talpa Producties B.V., Talpa Fictie B.V., Talpa Content B.V. en Talpa Global B.V., Talpa Non Spot B.V. en Talpa GMTA B.V. (hierna 'Talpa' of 'wij').

Talpa Media B.V., is gevestigd aan het Zevenend 45, 1251 RL te Laren.

Verantwoordelijke
Talpa is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens op de Website. Onder verwerken van persoonsgegevens verstaan wij al het gebruik vanaf het moment van verkrijging tot het moment van verwijdering.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom
Wij verwerken alle persoonsgegevens die je op onze Website achterlaat voor de betreffende sollicitatieprocedure. Jouw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen nadat je op de Website op de knop 'Verzend' hebt geklikt.

Op de Website geven wij aan welke persoonsgegevens voor ons de noodzakelijk zijn voor de sollicitatieprocedure en welke gegevens door jou optioneel kunnen worden verstrekt. Wij kunnen onder andere om de volgende persoonsgegevens vragen:

  • Voorletters, voornaam, achternaam
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Adres
  • Postcode & plaatsnaam
  • Email
  • Telefoonnummer
  • Cv
  • Motivatie
  • Foto

Op basis van de ontvangen persoonsgegevens kunnen wij ons een goed beeld vormen van alle sollicitanten. Vervolgens beoordelen wij welke sollicitanten geschikt zouden kunnen zijn voor de betreffende functie. Daarbij willen wij graag de mogelijkheid hebben om met sollicitanten contact op te kunnen nemen, bijvoorbeeld voor het uitnodigen voor een gesprek. 

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens van sollicitanten, zoals gegevens over ras, godsdienst, seksuele geaardheid. Dit is anders als je hiervoor jouw uitdrukkelijke toestemming geeft. 

Juridische grondslagen voor verwerking
Voor zover de verwerking van persoonsgegevens niet gebaseerd is op jouw toestemming beroepen wij ons op de volgende grondslagen;
- noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
- wettelijke verplichting, of;
- gerechtvaardigd belang, namelijk ten behoeve van de sollicitatieprocedure.

Beveiliging
Wij doen onze uiterste best om via de Website verkregen persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. We doen dit door het treffen van passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die gelet op de stand van de techniek trachten te voorkomen dat, iemand ongeoorloofde toegang tot de persoonsgegevens krijgt, kan aanpassen, openbaar kan maken of ervoor kan zorgen dat de gegevens verloren gaan.

Toegang
De persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers die betrokken zijn bij de sollicitatieprocedures. Eventuele externe partijen die door ons worden ingeschakeld verplichten wij onze instructies en (beveiligings)standaarden te volgen.

Bewaartermijn
Bij een afwijzing bewaren wij de persoonsgegevens van een sollicitant tot 4 weken na afloop van de sollicitatieprocedure, tenzij je ons toestemming hebt gegeven jouw persoonsgegevens voor de duur van 1 (één) jaar te bewaren ten behoeve van toekomstige vacatures bij Talpa.

Bij indiensttreding bewaren wij de persoonsgegevens tot 7 jaar na het einde van het dienstverband of tenminste zo lang als wettelijk is toegestaan.

Rechten sollicitanten
Als sollicitant heb je op grond van de privacy wetgeving bepaalde rechten, waaronder het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of over te dragen. Ook kun je wanneer jij jouw persoonsgegevens op basis van toestemming hebt verstrekt deze toestemming intrekken.

Je kunt te allen tijde jouw privacyrechten uitoefenen. Verzoeken kunnen worden verstuurd naar privacy@talpa.tv. Specificeer in jouw verzoek zoveel mogelijk om welke persoonsgegevens het gaat en welk recht je wilt uitoefenen. Wij proberen binnen een maand op jouw verzoek te reageren.

Ook met vragen over deze Privacy Policy Sollicitanten kun je je richten tot Talpa via privacy@talpa.tv.

Daarbij heb je te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Wij kunnen deze Privacy Policy Sollicitanten eenzijdig wijzigen. We raden je aan om regelmatig onze Privacy Policy Sollicitanten op wijzigen te controleren.

Datum 13 december 2018

Deze website gebruikt cookies om er voor te zorgen dat je de beste ervaring hebt. Klik hier om onze cookie policy te bekijken.

Sluit